Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
18/03/2021 - 26/03/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 7.258,06€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24%, σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης με εταιρία ΕΞΥΠΠ).

Συνημμένο: 
ΑΔΑ ΑΔΑΜ Πρόσκληση ιατρoύ εργασίας 2021doc.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: