ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο «Χημικός-οργανοληπτικός χαρακτηρισμός ποικιλιών - βιοσυνθετικά μονοπάτια - οινοποίηση, της εμβληματικής δράσης "Οι δρόμοι των αμπελώνων"»Αρ. Πρωτ.: 9859/16.10.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
16/10/2020 - 02/11/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο «Χημικός-οργανοληπτικός χαρακτηρισμός ποικιλιών - βιοσυνθετικά μονοπάτια - οινοποίηση, της εμβληματικής δράσης "Οι δρόμοι των αμπελώνων"» το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας με Κ.Α. 2018ΣΕ01300000 (κωδ. έργου ΕΛΚΕ 80688).Αρ. Πρωτ.: 9859/16.10.2020

Συνημμένο: 
9859_16-10-2020_ampelones_6ΒΟΓ46ΜΗ2Ι-ΙΤ5.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: