Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
16/10/2020 - 23/10/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 11.672,50€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 14.473,90€συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24%.

Συνολική διάρκεια σύμβασης: ένα (1) έτος από την υπογραφή της.
 

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΑΔΑ Πρόσκλησης Προμήθειας Υγρών Καυσίμων.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: