ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «Food for Feed» (κωδ. έργου: 80378). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 8527/15.09.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
15/09/2020 - 30/09/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed - LIFE15/ENV/GR/000257», (κωδ. έργου: 80378), του προγράμματος LIFE. Η παρούσα σύμβαση αποτελεί μέρος του έργου LIFE-F4F και χρηματοδοτείται ως προς την αξία της κατά 60% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το περιβάλλον LIFE 2014-2020) και κατά 40% από ιδίους πόρους. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 8527/15.09.2020

Συνημμένο: 
8528_15-09-2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ_F4F_17799(2019)_ΨΚΝΣ46ΜΗ2Ι-ΗΒΣ_.pdf
8527_15-09-2020_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ_F4F_17798(2019)_20PROC007314282_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
ΤΕΥΔ_8527(2020).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: