ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Σύνθεση Δισδιάστατων Πολυμερικών Ετεροδομών με Βελτιστοποιημένη Δυνατότητα Μεταφοράς Φορέων και Κατασκευή Περοβσκιτικών Ηλιακών Κελιών - CALYPSO», Αρ. Πρωτ.: 7567/07.08.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
07/08/2020 - 27/08/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο συμβάσεις ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Σύνθεση Δισδιάστατων Πολυμερικών Ετεροδομών με Βελτιστοποιημένη Δυνατότητα Μεταφοράς Φορέων και Κατασκευή Περοβσκιτικών Ηλιακών Κελιών - CALYPSO», (κωδικός έργου: T7ΔKI-00039), που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας "Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Κίνας" του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80727).Αρ. Πρωτ.: 7567/07.08.2020

Συνημμένο: 
7567_07-08-2020_calypso_antapod_6ΒΗΨ46ΜΗ2Ι-5ΒΤ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: