ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου»Αρ. Πρωτ.: 7514/07.08.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
07/08/2020 - 26/08/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1  με τίτλο " Υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου", της Πράξης "Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049009 το οποίο υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020)» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους. (ΣΑΕ3451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ34510369)(κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80754).Αρ. Πρωτ.: 7514/07.08.2020

Συνημμένο: 
7514_07-08-2020_upostirixi elke_6ΔΣ046ΜΗ2Ι-9Χ7_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: