ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «NanoBioPack», (κωδ. έργου: 80746).Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7067/30.07.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
30/07/2020 - 26/08/2020

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βιώσιμες συσκευασίες τροφίμων βασιζόμενες σε αιθέρια έλαια σε πολυμερικές μήτρες», με ακρωνύμιο ‘NanoBioPack’ με κωδικό MIS 5056214 και κωδικό έργου: Τ6ΥΒΠ-00307, (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80746), που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7067/30.07.2020

Συνημμένο: 
7067_30-07-2020_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ_NanoBioPack_80746_ΟΡΘΗ_20PROC007112846_.pdf
7068_30-07-2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ_NanoBioPack_80746_6Φ3Φ46ΜΗ2Ι-ΩΒ9_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
ΤΕΥΔ_7067(2020).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: