ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο ‘XMMaS, (κωδ. έργου: 80721).Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7015/29.07.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
29/07/2020 - 25/08/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος πολυφασματικής μικροσκοπίας σύμφωνων ακτίνων-Χ», με ακρωνύμιο ‘XMMaS’ με κωδικό MIS 5048516 [Τ1ΕΔΚ-04549], (κωδ. έργου: 80721), που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7015/29.07.2020

Συνημμένο: 
7016_29-07-2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ_XXMAS_80721_ΟΡΘΗ_ΩΨΙ946ΜΗ2Ι-ΧΒΥ_.pdf
7015_29-07-2020_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ_XXMAS_80721_ΟΡΘΗ_20PROC007132231_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
ΤΕΥΔ_7015(2020).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: