ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου (2) με τίτλο «Γεωλογική και Εδαφολογική Διερεύνηση» της Πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών...με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028242 (κωδ. έργου: 80706).

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
11/02/2020 - 26/02/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (2) με τίτλο «Γεωλογική και Εδαφολογική Διερεύνηση» της Πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών - DEcision system For Irrigation in Crete based on Innovative Technologies», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028242 (κωδ. έργου: 80706), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «1.b.1: Έργα επίδειξης-πειραματικής ανάπτυξης, που προωθούν την έρευνα και καινοτομία σε τομείς της RIS3Crete» του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1411/11.02.2020

Συνημμένο: 
1411_11-02-2020_deficit_ΨΨΔ146ΜΗ2Ι-ΦΣΞ.pdf
protasi_1411.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: