Οδηγίες για την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σύμφωνα με τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση Απόφαση (ΦΕΚ 4406/τ.Β'/24-09-2021) και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).     

Η εκπαιδευτική διαδικασία στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διεξάγεται διά ζώσης με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της ως άνω ΚΥΑ.

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία με οδηγίες για φοιτητές και διδάσκοντες.

 

Ημερομηνία: 
01/10/2021