Πρωτόκολλο διαχείρισης περιστατικού COVID-19

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στη συνεδρίαση με αρ. πράξης  49/01.10.2020, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄3707) με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους», τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας και του  Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ενέκρινε το Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19.

Ημερομηνία: 
15/10/2020