Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφιοτήτων Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών