Συμμετοχή Ομότιμου Καθηγητή ΕΛΜΕΠΑ στις Πιστοποιήσεις της ΑΔΙΠ

O ομότιμος καθηγητής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Γιάννης Βλάχος, υπήρξε μέλος του Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής για την Διασφάλιση και  Πιστοποίηση  της Ποιότητας στην  Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) από το 2006 έως το 2014.

Ο Γιάννης Βλάχος, ως πρώην μέλος του Συμβουλίου, συμμετέχει στις επιτροπές που συστήνονται από την ΑΔΙΠ για την πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών σε Τμήματα Γεωπονικών Σχολών καθώς και για την πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας (ΕΣΔΠ) στα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

 Κατά την διάρκεια του 2019, συμμετείχε ως μέλος στις πενταμελείς επιτροπές για την  πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας (ΕΣΔΠ) των Πανεπιστημίων Πειραιώς, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας και Γεωπονικού Αθηνών.

Οι επιτροπές των πιστοποιήσεων  απαρτίζονται από Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού που τηρούνται στο  μητρώο εμπειρογνωμόνων της ΑΔΙΠ (Hellenic Quality Assurance and Accreditation-HQAA). Ο Γ. Βλάχος συμμετείχε επίσης  ως μέλος και ως πρόεδρος της επιτροπής για την πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών στα παρακάτω Πανεπιστημιακά Τμήματα:

Αξιοποίησης  Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Ιχθυολογίας  και Υδάτινου Περιβάλλοντος  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών,

Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Η ΑΔΙΠ είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και λειτουργεί από το 2006 με αποστολή την επίτευξη υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA).

Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Με το νόμο 4653/2020 που δημοσιεύτηκε στις 24/1/2020 η ΑΔΙΠ μετονομάστηκε σε «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.) με διεθνή ονομασία «Ηellenic Authority for Higher Education” και θα συνεχίσει το έργο της με στόχο την διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Ημερομηνία: 
31/01/2020