Δομές Αξιολόγησης

ΔΟΜΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι βασικές δομές για τις διαδικασίες αξιολόγησης είναι, σε εθνικό επίπεδο η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε) και σε επίπεδο πανεπιστημίου η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) και οι Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων (ΟΜ.Ε.Α.).

Η ΕΘ.Α.Α.Ε είναι ανεξάρτητο θεσμικό όργανο με διοικητική αυτοτέλεια το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της. Έχει ως αποστολή την υποστήριξη των ΑΕΙ στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου τους, την εγγύηση της διαφάνειας των διαδικασιών, την προαγωγή της έρευνας σε συναφή ζητήματα και την ενημέρωση της Πολιτείας και των ιδρυμάτων για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στον τομέα αυτόν. Η ΕΘ.Α.Α.Ε προγραμματίζει, συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης των ΑΕΙ και εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων της, τυποποιεί, εξειδικεύει και αναθεωρεί με κατευθύνσεις και πρότυπα τη μορφή των εκθέσεων αξιολόγησης των ΑΕΙ καθώς και τα κριτήρια και τους δείκτες αξιολόγησης.

ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) είναι επιτελικό όργανο που συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος για το συντονισμό και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν.4009/2011, και την με αρ. πράξη 18/19.12.2019 (Θέμα 20) της Συγκλήτου ορίστηκαν τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΕΛΜΕΠΑ.

Σύνθεση ΜΟ.ΔΙ.Π.

Πρόεδρος

 • Εμμανουήλ Δρακάκης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Μέλη

 • Κων/νος Βασιλάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Κων/νος Λουλακάκης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας
 • Νικόλαος Λυδάκης – Σημαντήρης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας
 • Ανδρέας Αναστασάκης, Λέκτορας Εφαρμογών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Νικόλαος Ρίκος, Λέκτορας του Τμήματος Νοσηλευτικής
 • Ευάγγελος Μαρκάκης, εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
 • Σοφία Βαρδάκη, εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.
 • Ερωφίλη Τζανάκη, εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων

Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη:

 • Καλλιόπη Διβινή, τηλ. 2810 379177

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. λειτουργεί συμβουλευτικά προς τη Διοίκηση και αποτελεί το κεντρικό όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου μέσω του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), προκειμένου να αναπτυχθεί μια κουλτούρα ποιότητας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, να πραγματοποιείται συστηματική και ορθή αποτίμηση του έργου του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας και της βέλτιστης αποδοτικότητας, καθώς και να διαμορφώνονται δράσεις και στρατηγικές ποιοτικής βελτίωσης και ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, Άρθρο 14, η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι αρμόδια, ιδίως, για:

α) την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος

β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,

γ) το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και

δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε.

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στις αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π περιλαμβάνονται:

 • Η ανά διετία σύνταξη Εσωτερικής Έκθεσης σχετικά με τη συνολική λειτουργία του Ιδρύματος. Η Εσωτερική αυτή Έκθεση του Ιδρύματος βασίζεται στα στοιχεία που παρέχουν οι τακτικές Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις που υποβάλλουν στην ΜΟ.ΔΙ.Π τα επί μέρους Τμήματα του Ιδρύματος. Η Έκθεση υποβάλλεται στη Διοίκηση του Ιδρύματος.
 • Η περιοδική, ανά τετραετία, σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία του Ιδρύματος. Η Έκθεση αυτή διαβιβάζεται στη Διοίκηση του Ιδρύματος και εφ' όσον πρόκειται για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος στο σύνολό του, τότε διαβιβάζεται στην ΕΘ.Α.Α.Ε. προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος, από ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων. Η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης.
 • Η μέριμνα για την καλύτερη δυνατή λειτουργία, συντονισμό και υποστήριξη όλων των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης.
 • Η διαβίβαση στην ΕΘ.Α.Α.Ε., ανά τετραετία, των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του οικείου Ιδρύματος, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης.
 • Η εξασφάλιση προς τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε είδους υποστήριξης, συμβουλευτικής ή και τεχνικής, για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και την διαφανή λειτουργία των θεσμών Διασφάλισης Ποιότητας και των διαδικασιών αξιολόγησης στο εσωτερικό τους.

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (OM.E.A.)

Σύμφωνα με το Ν. 3374/2005, άρθρο 5, παρ. 2 και 3, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) ορίζεται από την ακαδημαϊκή μονάδα με απόφαση της Συνέλευσής της, και συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Στην ΟΜ.Ε.Α. συμμετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των φοιτητών, ο οποίος ορίζεται από τον αρμόδιο φορέα εκπροσώπησης τους.

Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α.:

 • Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα.
 • Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων και Ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις, και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές.
 • Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία και με βάση αυτά,
 1. Συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της Ακαδημαϊκής Μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην ΕΘ.Α.Α.Ε..
 2. Συνεργάζεται με την ΕΘ.Α.Α.Ε για την οργάνωση και πραγματοποίηση της Εξωτερικής Αξιολόγησης.
 3. Προκειμένου να επιτελέσει το έργο της η ΟΜ.Ε.Α. επικουρείται από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις τους στη λήψη αποφάσεων, ενθαρρύνοντας στην ανάληψη πρωτοβουλιών και διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης.