Δομές Αξιολόγησης

Δομές Διασφάλισης Ποιότητας

Οι βασικές δομές για τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας είναι, σε εθνικό επίπεδο η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και σε επίπεδο πανεπιστημίου η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και οι Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων (ΟΜΕΑ)

Η ΕΘΑΑΕ (https://www.ethaae.gr/el/) είναι ανεξάρτητο θεσμικό όργανο με διοικητική αυτοτέλεια το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της. Έχει ως αποστολή την υποστήριξη των ΑΕΙ στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου τους, την εγγύηση της διαφάνειας των διαδικασιών, την προαγωγή της έρευνας σε συναφή ζητήματα και την ενημέρωση της Πολιτείας και των ιδρυμάτων για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στον τομέα αυτόν. Η ΕΘΑΑΕ προγραμματίζει, συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης των ΑΕΙ και εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων της, τυποποιεί, εξειδικεύει και αναθεωρεί με κατευθύνσεις και πρότυπα τη μορφή των εκθέσεων αξιολόγησης των ΑΕΙ καθώς και τα κριτήρια και τους δείκτες αξιολόγησης.

ΜΟΔΙΠ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) είναι επιτελικό όργανο που συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος για το συντονισμό και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν.4009/2011, και την με αρ. πράξη 18/19.12.2019 (Θέμα 20) της Συγκλήτου ορίστηκαν τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΕΛΜΕΠΑ.

Σύνθεση ΜΟΔΙΠ ΕΛΜΕΠΑ

Πρόεδρος

Εμμανουήλ Δρακάκης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Μέλη

Ανδρέας Αναστασάκης, Λέκτορας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Κων/νος Βασιλάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Κων/νος Λουλακάκης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας

Νικόλαος Λυδάκης – Σημαντήρης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας

Νικόλαος Ρίκος, Λέκτορας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Ευάγγελος Μαρκάκης, εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

Σοφία Βαρδάκη, εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Ερωφίλη Τζανάκη, εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων

Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη:

Καλλιόπη Διβινή, τηλ. 2810 379177

Η ΜΟΔΙΠ λειτουργεί συμβουλευτικά προς τη Διοίκηση και αποτελεί το κεντρικό όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου μέσω του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), προκειμένου να αναπτυχθεί μια κουλτούρα ποιότητας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, να πραγματοποιείται συστηματική και ορθή αποτίμηση του έργου του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας και της βέλτιστης αποδοτικότητας, καθώς και να διαμορφώνονται δράσεις και στρατηγικές ποιοτικής βελτίωσης και ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (OMEA)

Σύμφωνα με το Ν. 3374/2005, άρθρο 5, παρ. 2 και 3, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) ορίζεται από την ακαδημαϊκή μονάδα με απόφαση της Συνέλευσής της, και συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Στην ΟΜ.Ε.Α. συμμετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των φοιτητών, ο οποίος ορίζεται από τον αρμόδιο φορέα εκπροσώπησης τους.