Πολιτική Ποιότητας και Στοχοθεσία Ποιότητας

1. Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στο ΕΛΜΕΠΑ απορρέει από το Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο αλλά και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (κυρίως της European Association for Quality Assurance in Higher Education–ENQA και του European Qualifications Framework-EQF).

Η πολιτική του ΕΛΜΕΠΑ για τη διασφάλιση ποιότητας και η στρατηγική εφαρμογής της υλοποιούνται με ανάπτυξη και εξειδίκευση κριτηρίων και διαδικασιών, αλλά και με παρακολούθηση της εφαρμογής τους, από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ). Η ΜΟΔΙΠ αποτελεί δομή του ιδρύματος με αντικείμενο την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).

2. Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

To Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) έχει σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Ιδρύματος και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Το πεδίο εφαρμογής του ΕΣΔΠ είναι η εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας στις ακαδημαϊκές μονάδες, στις διοικητικές υπηρεσίες και στο ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος. Ειδικότερα σε αυτό περιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος και η πιστοποίηση του ΕΣΔΠ.

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΠΔΠ αποτελεί το επίσημο έγγραφο του ΕΣΔΠ και χρησιμοποιείται ως οδηγός για την εφαρμογή του. Απαρτίζεται από ενότητες εργασιών που αποκαλούνται διεργασίες και έχουν ως σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων του σχετικού προτύπου ποιότητας της ΕΘΑΑΕ.

3. Στοχοθεσία Ποιότητας

Οι στόχοι του ΕΛΜΕΠΑ σε εφαρμογή της προαναφερόμενης πολιτικής περιγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα που ακολουθεί και είναι οι χρονικά προσδιορισμένοι στόχοι που αποτυπώνουν το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του ιδρύματος.