Πολιτικη Ποιότητας και Στοχοθεσία

Πολιτική Ποιότητας και Στοχοθεσία

1. Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στο ΕΛΜΕΠΑ απορρέει από το Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο αλλά και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (κυρίως της European Association for Quality Assurance in Higher Education–ENQA και του European Qualifications Framework-EQF)

Η  Πολιτική  του ΕΛΜΕΠΑ για  τη  διασφάλιση  ποιότητας  και  η  στρατηγική  εφαρμογής  της υλοποιούνται με ανάπτυξη και εξειδίκευση κριτηρίων και διαδικασιών, αλλά και με παρακολούθηση της εφαρμογής τους, από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ). Η ΜΟΔΙΠ αποτελεί δομή του ιδρύματος με αντικείμενο την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών  αξιολόγησης και  διασφάλισης ποιότητας μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ)

Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Ιδρύματος και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ. Πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) είναι η εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας στις ακαδημαϊκές μονάδες, τις διοικητικές υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος. Ειδικότερα, σε αυτό περιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ και η πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).

Η ανάπτυξη του ΕΣΔΠ του ΕΛΜΕΠΑ στηρίζεται στα παρακάτω:
Η ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνας, των προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών.
Η συστηματική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των.
Η ανάπτυξη της πολιτικής και στρατηγικής για τη διασφάλιση, τη βελτίωση και την ανάδειξη της ποιότητας του έργου του Ιδρύματος.

Η πολιτική του ΕΛΜΕΠΑ για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας αφορά μεταξύ άλλων:

στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου,
στη βελτίωση της ποιότητας των διοικητικών υπηρεσιών του,
στην ανάδειξη του έργου του προς την κοινωνία, και την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα,
στη διαφύλαξη των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεων από τα όργανα Διοίκησης,
στην  ενίσχυση  της  εμπιστοσύνης  της  Πολιτείας  και  της  κοινωνίας  στο Ίδρυμα αφενός και αφετέρου  στην ενίσχυση της αυτοδιοίκησης του,
στην πλήρη ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του ΕΣΔΠ του  Ιδρύματος,  στο πλαίσιο  των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ,
στην  αξιοποίηση  των  αποτελεσμάτων  των  εσωτερικών  και  ιδιαίτερα  των  εξωτερικών αξιολογήσεων,
ο προγραμματισμός και η υποστήριξη της λήψης των απαραίτητων βελτιωτικών.

2. Στοχοθεσία Ποιότητας

Οι στόχοι του ΕΛΜΕΠΑ σε εφαρμογή της προαναφερόμενης πολιτικής είναι οι εξής:

Η συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερής αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου του.
Η χρήση αντικειμενικών και προκαθορισμένων δεικτών και κριτηρίων που αντανακλούν την ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών του.
Η κριτική ανάλυση και αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του έργου του.
Η δημιουργική αλληλεπίδραση της ΜΟΔΙΠ με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις Υπηρεσίες για την εκατέρωθεν (από πλευράς ΜΟΔΙΠ/Διοίκησης και Ακαδημαϊκών Τμημάτων/Υπηρεσιών).
Η δημοσιοποίηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αλλά και των δεδομένων της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του έργου του ΕΛΜΕΠΑ.

3. Δράσεις Ποιότητας

Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στο Πανεπιστήμιο είναι οι ακόλουθες:

Ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ: Στον ιστοχώρο του ΕΛΜΕΠΑ έχει σχεδιασθεί και λειτουργεί  η ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ που επικαιροποιείται σε περιοδική βάση και αποτελεί ουσιαστικά την πύλη  του  συστήματος  διαχείρισης  ποιότητας   της  ΜΟΔΙΠ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα: Το ΕΛΜΕΠΑ έχει αναπτύξει Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ «ΜΟΔΙΠ του ΕΛΜΕΠΑ», που  αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη του ΕΣΔΠ.

Παρακολούθηση Δεικτών Ποιότητας: Το ΕΛΜΕΠΑ μέσω της ΜΟΔΙΠ παρακολουθεί επιπρόσθετα τους παρακάτω δείκτες, που αντανακλούν την ποιότητα και την απήχηση του διδακτικού έργου των Ακαδημαϊκών Τμημάτων (Key Performance Indices, KPIs), τους οποίους κοινοποιεί ετησίως στα Ακαδημαϊκά Τμήματα.