Πολιτική Ισότητας των Φύλων

 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Η εγγύηση της ισοτιμίας των φύλων, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η ανάρμοστη μεταχείριση ατόμων λόγω προκαταλήψεων που αφορούν το φύλο αποτελούν βασικό μέλημα του ΕΛΜΕΠΑ, το οποίο σέβεται τις αρχές που ορίζει το Σύνταγμα περί ίσων δικαιωμάτων και συγκεκριμένα:

  • Το άρθρο 4 παράγραφος 2 περί ίσων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ Ελλήνων και Ελληνίδων.
  • Το άρθρο 116 παράγραφος 2 που θεσμοθετεί την άρση των διακρίσεων λόγω φύλου και την ανάληψη θετικών δράσεων για την προώθηση της ισότητας ανδρών-γυναικών.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

  1. Κάθε επίσημο κείμενο που σχετίζεται με το θεσμικό, λειτουργικό και οργανωτικό πλαίσιο του ΕΛΜΕΠΑ θα πρέπει να συνάδει με τις παραπάνω αρχές.
  2. Η χρήση της γλώσσας από τα όργανα και τα έντυπα του ΕΛΜΕΠΑ θα πρέπει να προσαρμοστεί σταδιακά στην ανάγκη να αντανακλά, όσο αυτό είναι δυνατόν, την ισοτιμία των φύλων.
  3. Να εκπροσωπούνται και τα δύο φύλα σε ακαδημαϊκές και διοικητικές επιτροπές και στα όργανα του.
  4. Να συνεχίσει η συλλογή και η στατιστική ανάλυση στοιχείων που αφορούν τη θέση των γυναικών και την επαγγελματική τους πορεία μέσα στο ίδρυμα, με σκοπό την αντιμετώπιση φαινομένων αποκλεισμού στην επιστημονική γνώση και σε θέσεις ευθύνης.
  5. Να υπάρξει ουσιαστικότερη στήριξη στα μέλη της Κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ που είναι γονείς, ώστε να είναι δυνατόν να συνδυάσουν τις οικογενειακές με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις ή/και τις σπουδές τους.
  6. Περισσότερο αποφασιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινόμενου της σεξουαλικής παρενόχλησης.