Πρυτανικό Συμβούλιο

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του 12 και 14 του Ν. 4485/4.8.2017, αποτελείται από:

    Τον Πρύτανη
    Τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
    Τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
    Τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων
    Τον Αντιπρύτανη  Έρευνας & Διά Βίου Εκπαίδευσης
    Τον εκπρόσωπο Διοικητικού Προσωπικού

Η θητεία του Πρυτανικού Συμβουλίου ορίζεται έως 30/11/2021.

Συγκρότηση Πρυτανικού Συμβουλίου

Πρύτανης

Νικόλαος Κατσαράκης

Αντιπρυτάνεις

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας  Εμμανουήλ Δρακάκης
Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης  Θρασύβουλος Μανιός
Διοικητικών Υποθέσεων Νεκτάριος Παπαδογιάννης
Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης Χρήστος Φλώρος

Εκπρόσωποι κατηγοριών

Διοικητικού Προσωπικού Ειρήνη-Ερωφίλη Τζανάκη
Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν συμμετέχουν καθότι δεν έχει υποβληθεί η νόμιμη εκπροσώπησή τους από τους Συλλόγους τους

Επικοινωνία
Γραμματέας

Μαρία Μούντη
Τηλέφωνο : 2810 379348
Email: gram_synglitou@hmu.gr