Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο

Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ιδρύθηκε σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 26 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07.05.2019) και λειτουργεί ως διακριτή Ακαδημαϊκή μονάδα του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Η έδρα του είναι στο Ηράκλειο Κρήτης και η εποπτεία του ασκείται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:

 • Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
 • Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
 • Η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων.
 • Η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς.
 • Η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και συμβουλευτικών δράσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

 • Αναδυόμενων Τεχνολογιών
 • Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ
 • Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
 • Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών
 • Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού
 • Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Ε.Κ. (ΦΕΚ 639/τ.Β'/27-02-2020)

Ορισμός Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, Διευθυντών Ινστιτούτων και Μελών των Συντονιστικών Επιτροπών των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. (ΦΕΚ 347/ΥΟΔΔ/07-05-2020)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη Ερευνητικού Προσωπικού στα Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου