Σύγκλητος

 

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Η Σύγκλητος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αρ.  12, 13, 15, 19, 23, και 24 του ν. 4485/2017,  αποτελείται από:

Τον Πρύτανη
Τους Αντιπρυτάνεις
Τους Κοσμήτορες των Σχολών
Τους Προέδρους των Τμημάτων

Εκπροσώπους των φοιτητών με ετήσια θητεία σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Συγκλήτου των περιπτώσεων 1 έως 4. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων

Έναν (1) εκπρόσωπο των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος
Έναν (1) εκπρόσωπο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος
Έναν (1) εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος  

Συγκρότηση Συγκλήτου  2020

Πρύτανης

Νικόλαος Κατσαράκης

 Αντιπρυτάνεις

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας  Εμμανουήλ Δρακάκης
Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης  Θρασύβουλος Μανιός
Διοικητικών Υποθέσεων Νεκτάριος Παπαδογιάννης
Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης Χρήστος Φλώρος

 

Κοσμήτορες Σχολών

Γεωπονικών Επιστημών  Φίλιππος Βερβερίδης
Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας Στυλιανός Παπαδάκης
Επιστημών Υγείας Βασίλης Ζαφειρόπουλος
Μηχανικών Εμμανουήλ Καραπιδάκης
Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών Ευθύμιος Μπακαρέζος

 

Πρόεδροι Τμημάτων

Γεωπονίας Δημήτριος Γκούμας
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Δημήτριος Κυρίκος
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού Ειρήνη Δήμου
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Κων/νος Παναγιωτάκης
Νοσηλευτικής Ευριδίκη Πατελάρου
Κοινωνικής Εργασίας Κωνσταντίνος Βασιλάκης
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας Γεώργιος Μαρκάκης
Μηχανολόγων Μηχανικών Δημήτριος Κατσαπρακάκης
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αθανάσιος Μαλάμος
Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ιωάννης Χατζάκης
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Ηλίας Ποταμίτης

 

Εκπρόσωποι κατηγοριών

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)  Ευάγγελος Μαρκάκης
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) Αναστάσιος Τσατσάκης
Διοικητικού Προσωπικού Αντώνιος Παντελάκης
Εκπρόσωποι φοιτητών δεν έχουν ακόμη υποδειχθεί.

 

Επικοινωνία

Γραμματέας
Μαρία Μούντη
Τηλέφωνο : 2810 379348
Email: gram_synglitou@hmu.gr