ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ)"

 

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ)

MSc in Telecommunication & Automation Systems (TeleAutoS)

 

 

**************************************
 

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις των μεταπτυχιακών μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2019-20

 
Έναρξη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20: 2-3-2020

 

Ανακοίνωση για το ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-20

 

**********************************************

 
Χωρίς τέλη φοίτησης. Χωρίς δίδακτρα.

 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διοργανώνει στα Χανιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Το ΠΜΣ, που έχει κανονική διάρκεια τριών (3) εξαμήνων (και μέγιστη διάρκεια έξι (6) εξαμήνων):

 • ιδρύθηκε αρχικά με το ΦΕΚ 2556/τ.Β/19-8-2016
 • επανιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2068/τ.Β/7-6-2018
 • και επανιδρύθηκε εκ νέου με το ΦΕΚ 3281/τ.Β/27-8-2019 (σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 55 του Νόμου 4610/2019, την απόφαση της 2/28-5-2019 Συνέλευσης του Τμήματος και την αντίστοιχη απόφαση της 6/27-6-2019 Συγκλήτου του Ιδρύματος).
Το ΠΜΣ απευθύνεται ιδιαίτερα στις ανάγκες εξειδίκευσης που έχουν οι ενδιαφερόμενοι σε τομείς που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς και την πληροφορική, και ολοκληρώνεται σε 3 εξάμηνα σπουδών πλήρους φοίτησης, ή περισσότερα εξάμηνα σπουδών μερικής φοίτησης, απαιτώντας:
 • είτε 8 μεταπτυχιακά μαθήματα και 1 μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,
 • είτε 12 μεταπτυχιακά μαθήματα.

 

 

ΠΜΣ Χωρίς Δίδακτρα, Χωρίς Τέλη Φοίτησης, Χωρίς Τέλη Εγγραφής
Αν και επιδίωξη του ΠΜΣ είναι η αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία του, η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι δωρεάν και ΔΕΝ προβλέπονται τέλη εγγραφής, τέλη φοίτησης, ή δίδακτρα.

 

Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης:
+ στο 1ο εξάμηνο επιλέγουν και παρακολουθούν 4 (από τα προσφερόμενα) μαθήματα,
+ στο 2ο εξάμηνο επίσης επιλέγουν και παρακολουθούν ακόμα 4 (από τα προσφερόμενα) μαθήματα, ενώ
+ στο 3ο εξάμηνο είτε εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, είτε επιλέγουν και παρακολουθούν επιπλέον 4 (από τα προσφερόμενα) μαθήματα.

 

Οι φοιτητές μερικής φοίτησης:
σε καθένα από τα (έως το πολύ) 6 εξάμηνα σπουδών επιλέγουν και παρακολουθούν αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων (από τα προσφερόμενα στο αντίστοιχο εξάμηνο) ανάλογα με τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητες τους, έως ότου συμπληρώσουν 90 πιστωτικές ECTS μονάδες (είτε (α) με την παρακολούθηση 8 μαθημάτων και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, είτε (β) με την παρακολούθηση 12 συνολικά μεταπτυχιακών μαθημάτων).

 

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

 • πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Μηχανικών (όπως Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Υπολογιστών, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Πληροφορικής, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Παραγωγής,  κ.ά.),
 • πτυχιούχοι Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (όπως Φυσικοί, Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης Υλικών, Μαθηματικοί, Γεωπόνοι, Γεωλόγοι, κ.ά.),
 • πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών (Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας),
 • πτυχιούχοι Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας,
 • πτυχιούχοι άλλων συναφών ειδικοτήτων με στέρεο υπόβαθρο στα μαθηματικά ή/και τη φυσική,
 • αλλά και τελειόφοιτοι φοιτητές για τους οποίους εκκρεμούν μόνο ελάχιστες τυπικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου τους στη διάρκεια του 1ου εξαμήνου σπουδών.
Για άλλες περιπτώσεις υποψηφίων αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

 

Μέγιστος αριθμός εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων σε κάθε κύκλο του ΠΜΣ ανέρχεται σε 15 άτομα.

 

Εργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές
Υπάρχει ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους φοιτητές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα μερικής φοίτησης και ολοκλήρωσης του ΠΜΣ μέσα σε (έως το πολύ) 6 εξάμηνα.

 

 

Αιτήσεις υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών
Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων για το ΠΜΣ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με την αποστολή emails υπόψη της κας Καλλιόπης Γκατζούνη (στο gatzouni@hmu.gr) και της κας Νίκης Γείτονα (στο gitona@hmu.gr).
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα εξής:

 1. αίτηση υποψηφιότητας με βάση το σχετικό πρότυπο σε μορφή αρχείου word
 2. επικυρωμένο τίτλο σπουδών και αναλυτική βαθμολογία
 3. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 5. τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που γνωρίζουν τον υποψήφιο και συμφωνούν να δεχτούν επικοινωνία για να παράσχουν τη γνώμη τους, ή δύο συστατικές επιστολές, και
 6. σύντομο κείμενο προθέσεων φοίτησης  με βάση το σχετικό πρότυπο σε μορφή αρχείου word

 

Επιλογή εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών
Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ, γίνεται με βάση σύστημα μορίων, για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνονται υπόψη:

 • η συνάφεια και ο βαθμός του πτυχίου,
 • η πιθανή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο,
 • η προσωπική συνέντευξη, και
 • η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επιλέγονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

 

 

Αντικείμενο του ΠΜΣ
Αντικείμενο του ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών" είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων, καινοτόμων εμπειριών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων στις τεχνολογίες αιχμής των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών, των αυτοματισμών, των υπολογιστών, και της πληροφορικής.

 

Σκοπός του ΠΜΣ
Σκοπός του ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών" είναι να εκπαιδεύει πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών, Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, να αναπτύσσει τις ερευνητικές τους δεξιότητες και να δημιουργεί απόφοιτους υψηλού επιπέδου στους επιστημονικούς τομείς των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών, των αυτοματισμών, της πληροφορικής και των εφαρμογών τους. Εφοδιάζοντας τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, δίνοντας στους αποφοίτους τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά στο διεθνές περιβάλλον και προωθώντας την έρευνα στις γνωστικές περιοχές των τεχνολογιών αιχμής, το ΠΜΣ προάγει την επιστημονική γνώση, κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού επιπέδου ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες.

 

Στόχοι του ΠΜΣ
Στόχοι του ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών" είναι:

 • Να δώσει στους πτυχιούχους τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Να βελτιώσει τις δυνατότητες των πτυχιούχων προκειμένου, μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής, να εκπονήσουν αυτόνομα επιχειρηματικές και καινοτόμες δράσεις, ή και να αναπτύξουν μονάδες παραγωγής ή έντασης γνώσης.
 • Να επικαιροποιήσει και να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών που ήδη εργάζονται στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών, της πληροφορικής και των εφαρμογών τους, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των συνεχώς εξελισσόμενων τεχνολογιών αιχμής.
 • Να εστιάσει στη διαθέσιμη ηλεκτρονική τεχνολογία και τις εφαρμογές της στις τηλεπικοινωνίες, στους αυτοματισμούς και στους υπολογιστές, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα αναπτυξιακά εργαλεία σε επίπεδο σχεδίασης, υλοποίησης και βελτιστοποίησης υλικού, λογισμικού και συστημάτων.
 • Να εξασφαλίσει στις μικρές και μεγάλες μονάδες της παραγωγικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας, αλλά και στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με τεχνογνωσία και προσαρμοστικότητα στην ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών, για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο, και τη βελτιστοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων.
 • Να οδηγήσει στη σχεδίαση και παραγωγή καινοτομικών και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών με μικρό κόστος και χρόνο παραγωγής, αλλά υψηλή λειτουργικότητα και αξιοπιστία, ώστε να ενσωματώνονται οι τεχνολογίες αιχμής, να προσφέρονται τα βέλτιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να ικανοποιούνται απόλυτα οι απαιτήσεις του ενδιάμεσου και τελικού χρήστη.

 

Χαρακτηριστικά των αποφοίτων του ΠΜΣ
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε:

 • Να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν σύνθετες μεθοδολογίες, ηλεκτρονικά συστήματα και τεχνολογικές εφαρμογές.
 • Να στελεχώνουν κάθε επιχείρηση ή οργανισμό ή παραγωγική μονάδα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλύπτοντας ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών απαιτήσεων.
 • Να λειτουργήσουν ως αυτοαπασχολούμενοι στο τεχνολογικό πεδίο της μελέτης, σχεδίασης και εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής, αναπτύσσοντας δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών και της πληροφορικής.
 • Να προάγουν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και να παρακολουθήσουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

 

Διευθυντής του ΠΜΣ

 • Αν. Καθηγητής Ιωάννης Βαρδιάμπασης

 

Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ
 1. Βαρδιάμπασης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής και Διευθυντής του ΠΜΣ
 2. Κουριδάκης Στυλιανός, Λέκτορας
 3. Κωνσταντάρας Αντώνιος, Αν. Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος
 4. Πετράκης Νικόλαος, Λέκτορας
 5. Χατζάκης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής και Αναπλ. Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ

 

Απαιτήσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΠΜΣ
Μεταπτυχιακά μαθήματα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να επιλέξουν είτε 8 είτε 12 από τα συνολικά 18 προσφερόμενα μαθήματα:

 1. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά: Ισχύος & Υψηλών Συχνοτήτων
 2. Ευρυζωνικές Επικοινωνίες
 3. Τεχνικές Προγραμματισμού και Αλγόριθμοι
 4. Ενσωματωμένα Συστήματα
 5. Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα & Τεχνοοικονομική Ανάλυση
 6. Οπτικά Δίκτυα και Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα
 7. Αμυντικές Τεχνολογίες και Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
 8. Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
 9. Μηχατρονική
 10. Παράλληλη Επεξεργασία και Υπολογιστικά Πλέγματα
 11. Σκέδαση, Διάδοση και Ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων
 12. Μικροκυματικές - Χιλιοστομετροκυματικές Επικοινωνίες και Κεραίες
 13. Τεχνολογίες Μη Καταστροφικού Ελέγχου
 14. Πολυμερικά Ηλεκτρονικά
 15. Ειδικά Θέματα Μετρητικών Συστημάτων
 16. Δεξιότητες και Δεοντολογία στις Επιστήμες
 17. Βαθιά Μηχανική Μάθηση
 18. Φερεγγυότητα Ψηφιακών Συστημάτων
έως ότου συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό των 60 (για 8 μαθήματα) ή των 90 (για 12 μαθήματα)  πιστωτικών ECTS μονάδων.
Όσοι επιλέγουν 8 (και όχι 12) μεταπτυχιακά μαθήματα, προκειμένου να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και συγγράφουν αντίστοιχη διατριβή.

 

Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες
Ολοκληρωμένες
 1. Αββανίδου Σοφία, “Σχεδίαση με το πακέτο λογισμικού HFSS και ανάπτυξη σταυροειδούς τυπωμένης μικροταινιακής κεραίας”. Επιβλέπων: Ι. Βαρδιάμπασης. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Ι. Βαρδιάμπασης - Γ. Λιοδάκης - Θ. Καπετανάκης. Εξετάστηκε επιτυχώς την 23-10-2019.
 2. Λάμπου Άννα, “Πρόβλεψη του καρδιακού ρυθμού αθλητών με τη χρήση νευρωνικών δικτύων”. Επιβλέπων: Ι. Βαρδιάμπασης. Τριμελής Συμβουλευτική /Εξεταστική Επιτροπή: Ι. Βαρδιάμπασης - Μ. Ζακυνθινάκη - Θ. Καπετανάκης. Εξετάστηκε επιτυχώς την 23-10-2019.
 3. Μαραγκουδάκης Αντώνιος, “Σχεδίαση και υλοποίηση νευρωνικού δικτύου βαθιάς μάθησης με χρήση CUDA C”. Επιβλέπων: Α. Κωνσταντάρας. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Α. Κωνσταντάρας - Ε. Αντωνιδάκης - Ε. Κόκκινος. Εξετάστηκε επιτυχώς την 5-11-2019.
 4. Σαραντόπουλος Ιωάννης, “Σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας και πληροφόρησης σε περιπτώσεις κρίσεων”. Επιβλέπων: Ε. Αντωνιδάκης. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Ε. Αντωνιδάκης - Ι. Βαρδιάμπασης - Ε. Κόκκινος. Εξετάστηκε επιτυχώς την 7-2-2020.
 5. Φραντζεσκάκης Λάμπρος, “Δίκτυο επικοινωνιών IoT μεγάλης απόστασης για τη διαχείριση υδάτων σε αγροτικές περιοχές”. Επιβλέπων: Ε. Αντωνιδάκης. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Ε. Αντωνιδάκης - Ι. Χατζάκης - Ε. Κόκκινος. Εξετάστηκε επιτυχώς την 7-2-2020.

Σε εξέλιξη

 1. Αρβανίτης Στέργιος, "Μελέτη και υλοποίηση προγράμματος σε C++ για την προσομοίωση της παραγωγικής διαδικασίας τύπου job shop". Επιβλέπων: Ν. Πετράκης. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Ν. Πετράκης - .
 2. Βαλμάς Γεώργιος, “Μελέτη συστήματος κινητής τηλεφωνίας εγκατεστημένο σε αεροπλάνο”. Επιβλέπων: Ε. Κόκκινος. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Ε. Κόκκινος - Ι. Βαρδιάμπασης - Σ. Κουριδάκης.
 3. Γιακουμάκης Παναγιώτης, “Ανάπτυξη και κατασκευή συστήματος συλλογής ενέργειας από πηγές φωτός χαμηλής έντασης, σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο”. Επιβλέπων: Σ. Κουριδάκης. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Σ. Κουριδάκης - Ι. Χατζάκης - Ε. Κόκκινος. 
 4. Ζερβουδάκης Αντώνιος, “MEDIBERRY – Αυτόματος διανομέας φαρμάκων με χρήση Raspberry Pi”. Επιβλέπων: Α. Κωνσταντάρας. Επιβλέπων: Α. Κωνσταντάρας. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Α. Κωνσταντάρας - Ε. Αντωνιδάκης - Ε. Κόκκινος.
 5. Καπασάκης Εμμανουήλ, “Απομακρυσμένος έλεγχος και διαχείριση αυτόνομων ενεργειακά εγκαταστάσεων”. Επιβλέπων: Α. Κωνσταντάρας. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Α. Κωνσταντάρας - Ε. Αντωνιδάκης - Ε. Κόκκινος.
 6. Μαρινάκης Ιωάννης, “Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός συμβατικών πυκνωτών MOS και MIS με πολυμερικά ημιαγώγιμα λεπτά στρώματα”. Επιβλέπων: Ε. Καπετανάκης. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Ε. Καπετανάκης - Β. Σάλτας - Κ. Πετρίδης.
 7. Παπαβασιλείου Βλάσιος, “Αύξηση της εισροής τουριστών δια της στοχευμένης προώθησης δραστηριοτήτων των τοπικών κοινωνιών σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης βάσει των εξατομικευμένων ενδιαφερόντων των χρηστών”. Επιβλέπων: Α. Κωνσταντάρας. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Α. Κωνσταντάρας - Ε. Αντωνιδάκης - Ε. Κόκκινος.
 8.  
Κινητικότητα μέσω Erasmus+
Οι φοιτητές του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα (προαιρετικά) της κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στα πoλλά συνεργαζόμενα με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών σε επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης Ιδρύματα της Ευρώπης, τόσο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας όσο και για την παρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων.

 

Πληροφορίες
Όλες οι πληροφορίες για το ΠΜΣ είναι αναρτημένες:
Για περισσότερες πληροφορίες, απορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον Διευθυντή του ΠΜΣ, στέλνοντας email στο ivardia@hmu.gr.
Η Γραμματεία του ΠΜΣ βρίσκεται στην έδρα του Τμήματος (Διεύθυνση: Ρωμανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά).
Τηλεφωνικά μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Καλλιόπη Γκατζούνη (στο 28210 23008), ή την κα Νίκη Γείτονα (στο 28210 23059).
Αν χρειαστείτε επικοινωνία μέσω fax, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 28210 23003.

 

 

Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΠΜΣ

 

Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΠΜΣ

 

Ωρολόγια Προγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων ΠΜΣ

 

Προγράμματα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων ΠΜΣ

 

Χρήσιμα Έντυπα - Πρότυπες Αιτήσεις

 

 

Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

 

Ετήσιοι Απολογισμοί Εσόδων - Εξόδων ΠΜΣ 

 

 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

 

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"

Έως 9-10-2020 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στον επόμενο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

ΠΜΣ Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές (LaPlA)

Έως 9-10-2020 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στον επόμενο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (που ξεκινά το ακαδ. έτος 2020-21).

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά, Κρήτη

Fax: 28210 23003
Website: https://www.hmu.gr/ee/
Facebook: https://www.facebook.com/ee.chania.hmu.gr/
 

  !!! Εδώ θα μας βρείτε !!!!  (Χάρτης)

---

Γραμματεία Τμήματος

Γκατζούνη Καλλιόπη (Πόπη), Γραμματέας
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Γείτονα Κλεονίκη (Νίκη), Αν. Προϊσταμένη, Γραμματέας Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Μαρκουλάκη Γεωργία (Γιούλη), Γραμματέας
Τηλ: 28210 23057
Email: markoulaki@hmu.gr

Τσακυρίδου Νατάσα, Γραμματέας
Τηλ: 28210 23010
Email: tsakiridou@hmu.gr

---

Γραφείο Erasmus Τμήματος

Λουραντάκης Ανδρέας
Τηλ: 28210 23009
Email: erasmuschania@hmu.gr

---

Φοιτητική Μέριμνα Τμήματος

Λίτσιου Αλεξία
Τηλ: 28210 23054
Email: litsiou@hmu.gr

---

Βιβλιοθήκη Τμήματος

Κατράκη Ειρήνη
Τηλ: 28210 23009
Email: katraki@hmu.gr

---

Ε.Λ.Κ.Ε.
Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης  Έργων Τμημάτων Δυτ. Κρήτης (Χανιά)

Κουτσουπάκης Αντώνιος, Προϊστάμενος
Τηλ:28210 23053
E-Mail: ankouts@hmu.gr

Μπατσάκη Ελέσσα
Τηλ:28210 23005
E-Mail: ebatsaki@hmu.gr

Μπενάκη Κατερίνα
Τηλ:28210 23060
E-Mail: kbenaki@hmu.gr

Σεϊμένη Ελένη
E-Mail: seimelen@hmu.gr
Τηλ:28210 23004

Τσίτου Καλλιόπη (Πόπη)
E-Mail: ptsitou@hmu.gr
Τηλ:28210 23038

---

Πρόεδρος Τμήματος
Κωνσταντάρας Αντώνιος, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23066
Email: akonstantaras@hmu.gr

---

ΠΜΣ Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ)
Διευθυντής:
Βαρδιάμπασης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr

---

ΠΜΣ Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές (LaPlA)
Διευθυντής:
Ταταράκης Μιχαήλ, Καθηγητής
Τηλ: 28210 23036
Email: mictat@hmu.gr

---

Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
Διευθυντής:
Πετρίδης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23041
Email: cpetridis@hmu.gr

---

Τομέας Πληροφορικής & Αυτοματισμού
Διευθυντής:
Φουσκιτάκης Γεώργιος, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23030
Email: fouskit@hmu.gr

---

Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
Διευθυντής:
Βαρδιάμπασης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr

---
 

Η Γραμματεία του Tμήματος υποδέχεται τους ενδιαφερόμενους καθημερινά από 11:00 έως 13:00.
Ωστόσο μπορείτε πάντα και για οποιοδήποτε θέμα να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω email και θα σας απαντάμε το συντομότερο δυνατό.

 

Τηλεφωνικός Κατάλογος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου