Υλικά με αντιρρυπαντική δράση βασισμένα σε TiO2 για χρήση σε υδατοκαλλιέργεια – ANTIFOUL

Έργο χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο της πρόσκλησης:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

Περιγραφή Έργου


Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν πολυμερικά νανοσύνθετα με ενσωματωμένα απλά ή με προσμείξεις νανοσωματίδια από TiO2 τα οποία θα εξεταστούν ως προς την ικανότητα τους για αντιρρυπαντική δράση. Στην συνέχεια, θα αναπτυχθούν μικρών διαστάσεων δίκτυα για να διερευνηθεί αφενός η αντιρρυπαντική δράση τους σε πραγματικές συνθήκες υδατοκαλλιέργειας και αφετέρου η μηχανική συμπεριφορά καθώς αυτά θα πρέπει να εμφανίζουν ελαστικότητα αλλά και να έχουν ικανοποιητική αντοχή. Στην τελική φάση του έργου θα διερευνηθεί η εφαρμοσιμότητα των προϊόντων σε μονάδα παραγωγής και στην αγορά.

Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν αφενός καινοτόμα εργαστηριακά πρότυπα σε μορφή δικτυών με αντιρρυπαντική δράση, τα οποία θα δοκιμαστούν και σε εργαστηριακό επίπεδο και σε πραγματικές λειτουργικές συνθήκες και αφετέρου σημαντική επιστημονική πληροφορία που θα αφορά από την ελεγχόμενη ανάπτυξη νανοσύνθετων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αντιρρυπαντική δράση κατάλληλη για θαλάσσιο περιβάλλον. Τα αποτελέσματα αυτά σχετίζονται με μία ιδιαίτερης βαρύτητας βιομηχανία διεθνώς, που αναμένεται να φτάσει τα 210 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2021, με την βιοσυσσώρευση να αποτελεί ένα σημαντικό της πρόβλημα.

Πιλοτική μονάδα ιχθυοκλωβών Ι.Θα.Β.Β.Υκ, Ε.Λ.ΚΕ.Θ.Ε. στη Σούδα

Ιχθυοκλωβός με δίχτυ που εμφανίζει εκτεταμένη επικάθιση οργανισμών (fouling)

Ανάπτυξη καινοτόμων τρισδιάστατων υλικών για τρισδιάστατη εκτύπωση